• Sepetinizde ürün bulunmuyor.

Uzman Taahhütnamesi

Danışman olarak; VCL Bilgisayar Özel Eğitim Hizmetleri Organizasyon Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi’nin (“PSİKADEMİ”) sahibi bulunduğu “www.psikademi.com” ismiyle faaliyette bulunan internet sitesi ve mobil uygulamaları (“Portal”) dahilinde sunulan bilgisayarlı bilişsel davranışçı terapi destek ürün/hizmetine ilişkin PSİKADEMİ Kullanım Koşulları ve 7 Nisan 2016 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“Kanun”) 8. ve 9. maddelerinin amaçları doğrultusunda, işbu Taahhütname’de yer alan aşağıdaki hususları okuduğumu, anladığımı ve bu hususlara uygun davranacağımı kabul, beyan ve taahhüt ederim.

Buna göre;

 1. PSİKADEMİ ile bizzat veya kurum vasıtasıyla kurulmuş olan ticari ilişki kapsamında temin edilebilecek ve gerçek kişilerin kimliğini belirli veya belirlenebilir her türlü ad-soyad, kimlik, yaş, cinsiyet, sağlık veya ailevi bilgilerinin ancak bunlarla sınırlı olmaksızın tüm kişisel verilerin bir ya da birden fazla unsuruna dayanarak tanımlanabilen gerçek kişilere ilişkin her türlü bilginin kişisel veri olduğunu ve evleviyetle Gizli Bilgi olarak kabul edildiğini,
 2. Başta T.C. Anayasası olmak üzere, 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ismen belirtilmeyen ancak yürürlükte bulunan birincil ve/veya ikincil mevzuat ile koruma altına alınmış kişisel verilerin korunması hususunda azami çabayı göstermekle yükümlü olduğumu,
 3. Kişisel verileri, yalnızca ilgili Danışman’a bilişsel davranışçı terapi desteği sağlanması amacı doğrultusunda işleyeceğimi, kişisel verilerin anılan amaç dışında herhangi bir şekilde işlemeyeceğimi,
 4. Kişisel verileri belirtilen amaç doğrultusunda ve bu amacın ifası için gerekli olan süre ve PSİKADEMİ ile aramızdaki ticari ilişkinin devamı süresince ve/veya mevzuatta belirtilen süre ile sınırlı olarak kendi nezdimde saklayacağımı,
 5. Kişisel verilere üçüncü taraflarca yetkisiz erişilmesini ve kişisel verilerin tarafıma aktarımı amacı dışında kullanılmasını engelleyecek şekilde tüm gerekli önlemleri almakla yükümlü olduğumu,
 6. PSİKADEMİ tarafından izin verilen şekilde kişisel verilerin üçüncü bir tarafa aktarımının gerçekleştirildiği hallerde de veri aktarımının güvenli bir şekilde sağlanmasından sorumlu olduğumu,
 7. Kişisel verilere herhangi bir şekilde yetkisiz erişim gerçekleşmesi veya kişisel verilerin herhangi bir şekilde yetkisiz üçüncü taraflarca erişilebilir hale gelmesi durumunda bu durumu derhal (aynı gün içerisinde) PSİKADEMİ’ye bildireceğimi ve bir zararın doğmaması ya da oluşabilecek zararın asgariye indirilebilmesi için PSİKADEMİ tarafından talep edilen her türlü bilgi, belge ve desteği gecikmeksizin sağlayacağımı,
 8. PSİKADEMİ ile ürün/hizmet alımı ilişkimin sona ermesi ile birlikte anılan ürün/hizmet ile ilgili kişisel verilerin kayıtlı bulunduğu her türlü medya ve ortamını ve nezdimdeki kayıtları derhal iade edeceğimi ve PSİKADEMİ’nin açık yazılı talebinin varlığı halinde söz konusu talebe uygun olarak sileceğimi veya yok edeceğimi,
 9. Kişisel veri sahibinin herhangi bir şekilde tarafımdan ilgili yasal mevzuat kapsamındaki haklarıyla ilgili bir talepte bulunması halinde, söz konusu talebe ilişkin olarak derhal (her halükarda ertesi iş günü) PSİKADEMİ’ye yazılı bildirimde bulunacağımı,
 10. Ürün/hizmet kapsamındaki kişisel veri işleme faaliyetleri bakımından PSİKADEMİ ve Kişisel Verileri Koruma Kurumu denetimine tabi olduğumu, PSİKADEMİ’nin söz konusu denetim hakkını bizzat veya üçüncü bir kişi eliyle kullanabileceğini,
 11. Portal’da bulunan tüm yazılım, görsel ve tasarımların, yazıların, logoların, grafiklerin her türlü hakkın PSİKADEMİ’ye ait olduğunun ve Portal’ın tasarımında, içeriğinde ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan bilgi ve/veya yazılımın kopyalanması ve/veya Portal’dan faydalanmanın ötesinde kullanılması, Portal dahilinde bulunan her türlü resim, metin, imge, dosya vb. verilerin kopyalanması, dağıtılması, işlenmesi ve sair şekillerde kullanılmasının kesinlikle yasak olduğunun bilincinde olarak hareket edeceğimi,
 12. İşbu taahhütnameye aykırı davranmam ve bu nedenle PSİKADEMİ nezdinde herhangi bir zarara neden olmam halinde gerek üçüncü şahıslar gerekse PSİKADEMİ nezdinde meydana gelebilecek olan zararlardan münhasıran sorumlu olduğumu, söz konusu zararı PSİKADEMİ’nin ilk talep tarihinde derhal tazmin etmekle mükellef olduğumu, işbu taahhütname doğrultusunda PSİKADEMİ’ye her türlü idari makamlar tarafından yöneltilebilecek ceza ve zarar taleplerinden de doğrudan sorumlu olduğumu ve PSİKADEMİ’nin işbu taahhütname gereği gerek üçüncü şahıslar gerekse her türlü idari makama herhangi bir nam ve ad altında ödeme yapmak zorunda kalması halinde PSİKADEMİ’nin, söz konusu tutarlara ilişkin tarafıma rücu talep hakkının bulunduğunu, bu kapsamda PSİKADEMİ tarafından rücu talebinin tarafıma iletilmesini müteakip 3 (üç) gün içerisinde talep gereğini yerine getireceğimi,

kabul, beyan ve taahhüt ederim.