Psikademi

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Hakkında Aydınlatma ve Açık Rıza Metni

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK) Kapsamında Bize Sağladığınız Veriler Hakkında Bilgilendirme

PSİKADEMİ Veri Güvenliği

PSİKADEMİ” olarak sizlere ait kişisel verileri ve özel bilgilerinizi korumak için azami özeni gösteriyoruz. Bu nedenle internet sitemiz ve mobil uygulamalarımızı (“Portal”) ziyaretinizde kendinizi güvende hissetmenizi istiyoruz. Kişisel verilerinizle ilgili bütün işlemlerde verilerinizin korunması için gereken idari ve teknik tedbirler alınmaktadır. Portal’ımızın ziyaret edilmesi sırasında kaydedilen kişisel bilgiler, Kişisel Verilerin Korunmasına ilişkin mevzuat gereğince işlenmektedir. Bu konuda yine “https://psikademi.com/gizlilik-politikasi/” uzantılı sayfamızda bulabileceğiniz Gizlilik Politikamızı inceleyiniz. Ancak önemle belirtelim ki, Portal’ımız vasıtasıyla yönlendirilme yapıldığınız (link verilen) diğer internet sitelerindeki veri güvenliği konusunda bir garanti sunulamamaktadır. Bu konuda ilgili sayfanın veri gizlilik sözleşmesini dikkatlice inceleyiniz.

Kişisel Verileri İşlemeye İlişkin İlkelerimiz

PSİKADEMİ olarak kişisel verileri;

 1. Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun işlemeyi,
 2. Doğru ve güncelliği sağlama gayretinde olmayı,
 3. Belirli, açık ve meşru amaçlar için işlemeyi,
 4. İşlendikleri amaçla bağlantılı, sınırlı ve ölçülü olmayı,
 5. İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza etmeyi ilke edindik.

Kişisel Verilere İlişkin Aydınlatma Metni

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun (“KVKK”) 10’uncu maddesi, verileri işlenen kimselerin onayları alınırken kişilerin aydınlatılmasını zorunlu kılmıştır. Madde başlığı “Veri Sorumlusunun Aydınlatma Yükümlülüğü”dür. KVKK hükümlerine göre PSİKADEMİ, “veri sorumlusu”dur. Bu çerçevede, aydınlatma yükümlülüğü, “veri sahiplerini”, veri sorumlusunun kimliği, kişisel veri işleme amaçları, kişisel verilerin aktarıldığı kişiler ve aktarma amaçları, kişisel verilerin toplanmasının hukuki sebepleri, kimlere aktarılabileceği ve yöntemleri, kişisel veri sahibinin veri sorumlusuna yönelteceği güncelleme, silinme ya da anonimleştirme gibi KVKK’nın 11’inci maddesinde sayılan hakları konusunda bilgilendirme yükümlülüğü getirmiştir. İşbu Kişisel Verileri Koruma Kanunu Hakkında Aydınlatma Metni (“Aydınlatma Metni”) ile KVKK’nın 10’uncu maddesi hükmü uyarınca veri sahipleri olan siz değerli üyelerimiz ve ziyaretçilerimiz bilgilendirilmekte ve aydınlatılmaktadır.

Veri Sorumlusunun Kimliği

KVKK’nın 3’üncü maddesinde veri sorumlusu, “Kişisel verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını belirleyen, veri kayıt sisteminin kurulmasından ve yönetilmesinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişiler” olarak tanımlanmıştır. Bu çerçevede Portal’da paylaşmış olduğunuz kişisel verilerinizle ilgili olarak veri sorumlusu, aşağıda tam unvan ve adresi bulunan PSİKADEMİ’dir.

Doktor Klinik Psikolog Cumhur Avcil

Uluç Mah. 1164 Sok. Şefik Aker Sit. C/1 Konyaaltı / Antalya

Veri İşleyen

Veri işleyen (KVKK m. 3): Veri sorumlusunun verdiği yetkiye dayanarak onun adına kişisel verileri işleyen gerçek veya tüzel kişiyi ifade eder.

Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verilerinizin toplanması ve işlenmesi işbu Aydınlatma Metni’nde belirtilen amaçlar doğrultusunda icra edilecektir.

 1. PSİKADEMİ, Portal vasıtasıyla online ortamda, bilgisayarlı bilişsel davranışçı terapi destek hizmeti sunmaktadır. Bu hizmetten yararlanan danışan, danışman ve kurumlar Portal’ı kullanmakta, Portal’da hizmetin sunumu için gerekli kişisel verileri PSİKADEMİ ile paylaşabilmekte ve Portal veri tabanına PSİKADEMİ’nin izin verdiği ölçüde ulaşabilmektedir.
 2. Kişisel veriler ve danışanlarca yapılan Psikolojik ölçek ve testlere dair sonuçlar; kullanıcı adına üyelik hesabı oluşturmak, daha iyi bir hizmet sağlamak, verilen hizmetlerin devamını ve iyileştirilmesini sağlamak, bilgilendirme ya da bildirimlerde bulunmak, istatistiki değerlendirmeler yapmak, bilimsel araştırmalarda kullanılmak, veritabanı oluşturmak, kullanıcıların sorularını cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, gerektiğinde temas kurmak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek, ihtiyaç duyulduğunda ve çıkabilecek ihtilafların çözümünde geçmişe yönelik bilgilere yeniden ulaşmak, pazarlama, iletişim gibi faaliyetleri yürütmek ve geliştirmek, Kanun’dan ve sair mevzuattan doğan yükümlülükleri yerine getirmek, gibi amaçlarla işlenebilmektedir.
 3. Kişisel veriler, işlemenin ilgili mevzuatta açıkça belirtilmesi veya mevzuatla belirlenen bir hukuki yükümlülüğün yerine getirilmesi amacıyla ayrıca onay alınmadan işlenebilir.
 4. Kişisel veriler, ancak PSİKADEMİ’nin sunduğu hizmet ve meşru amaçları doğrultusunda işlenebilir, hiçbir şekilde hukuka aykırı hizmetler için kullanılamaz.
 5. KVKK uyarınca kişilerin ırkı, etnik kökeni, siyasi düşüncesi, felsefi inancı, dini, mezhebi veya diğer inançları, kılık ve kıyafeti, dernek, vakıf ya da sendika üyeliği, sağlığı, cinsel hayatı, ceza mahkûmiyeti ve güvenlik tedbirleriyle ilgili verileri ile biyometrik ve genetik verileri özel nitelikli kişisel veridir. PSİKADEMİ, özel nitelikli kişisel verilerin işlenmesinde, Kurul tarafından belirlenen yeterli önlemleri alır. PSİKADEMİ, hizmetin sunulması için gerekli özel nitelikli verileri ancak kişilerin onayı ile ve toplandıkları amaç için işleyebilmektedir.

İşlenen Kişisel Verilerin Kimlere ve Hangi Amaçla Aktarılabileceği

 1. Kişisel verileriniz, ancak rızanızın varlığı halinde, ilgili danışman ve/veya kurumun paylaşımına açılmaktadır. PSİKADEMİ, gerek danışman gerekse kurumlar ile veri paylaşımı yaparken hukuka uygun davranmayı ilke edinir. Danışman ve kurumlar ile veri gizliliği taahhüdü ile ve ancak hizmetin gerektirdiği kadar veri paylaşılmaktadır.
 2. Kişisel verileriniz, kanunen yetkili kamu kurumları ve özel kişilerle, yetkileri kapsamında paylaşılabilecektir.
 3. Kanun’un 8 ve 9’uncu maddesinde yer alan işleme şartlarına uygun hareket etmek kaydıyla kişisel verileriniz ayrıca;
 4. İşbirliği içerisinde olduğumuz banka ve ödeme kuruluşları,
 5. Dışarıdan destek alınan hukuk büroları, mahkeme ve diğer resmi-adli merciler ile paylaşılabilecektir.

Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kişisel veri sahiplerinin, KVKK’nın 11’inci maddesine göre aşağıda sayılan haklarınız bulunmaktadır:

 1. Kişisel verinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
 2. Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 3. Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 4. Yurt içinde kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 5. Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme,
 6. KVKK’ya ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
 7. (e) ve (f) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 8. İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 9. Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme.

Başvuru ve Bilgi Alma Hakkı

Kişisel verilerinizle ilgili olarak herhangi bir tereddüt duyduğunuz takdirde info@psikademi.com adresine elektronik posta göndererek şirketimize başvurunuz. Başvurularınız, başvurunuzun içeriğine göre en kısa sürede ya da şirketimize ulaşmasından sonra en geç 30 gün içinde cevaplanacaktır.

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Danışman Açık Rıza Metni

Yukarıdaki Kişisel Verilerin Koruması Kanunu Hakkında Aydınlatma Metnini (“Aydınlatma Metni”) okudum, anladım ve PSİKADEMİ’nin kişisel verilerimi yukarıda belirtilen amaçlar çerçevesinde işlemesi konusunda bilgilendirildim. Bu bağlamda, özel nitelikli kişisel verilerim dahil olmak üzere kişisel verilerimin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak PSİKADEMİ tarafından sunulan bilişsel davranışçı terapi destek hizmeti kapsamında ve hizmet amaçları ile sınırlı olmak kaydıyla işlenmesine ve Aydınlatma Metni’nde belirtilen kişilerle paylaşılmasına konu hakkında tereddüde yer vermeyecek şekilde aydınlatılmış ve bilgi sahibi olarak, açık rızamla onay veriyorum.